PAR-900מתאם מגע יבש לכיבוי והדלקה

מאפיינים PAR-900מתאם מגע יבש לכיבוי והדלקה

מתאם קומפקטי המאפשר חיבור למגע יבש לצורך כיבוי והדלקה של מזגנים מפוצלים
תואם לכל יחידות הפנים מסדרת המפוצלים:

  • MSZ-GE/EF/F
  • SEZ-KD
  • PEAD-RP
    • מסופק עם כבל 4 גידים המתחבר לכרטיס יחידת הפנים בקונקטור: CN105
    • מתחברים למתאם ממקור חיצוני עם כבל דו-גידי בשיטת מגע יבש (כגון שעון שבת),

בסגירת מגע – היחידה תדלק, בפתיחת מגע – היחידה תכבה.

    • ההפעלה והכיבוי לא מגבילים את פעולת השלט