VRF טופס הזמנת הפעלה למערכת
מתקין יקר, על מנת לתאם הפעלה נא למלא את הטופס במלואו וללחוץ על כפתור השליחה בתחתית העמוד
1
בחר תאריך
2
לפני הזמנת הפעלה נבקשך לוודא הנושאים הבאים טופלו : (סימון V בחלונות הרלוונטיים)
לידיעתך! במידה ואחד מהפרמטרים לא יהיה מוכן ביום ההפעלה, מועד חדש יתואם בתשלום לפי פירוט:
מעגל קטן (עד 6 מיידים) - 300ש"ח כולל מע"מ
מעגל גדול (מעל 6 מיידים) - 600ש"ח כולל מע"מ
3

במידה וקיימים מספר מעגלי גז יש למלא עבור כל אחד בנפרד

:מעגל מס' 1

:מורכבת מ

רישום מעגל נוסף
4